ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (ΓΚΠΔ) ΤΗΣ ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

Διεύθυνση: Μοάτσου 5, 74100 Ρέθυμνο, 28310 42828, info@thamma.gr

ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΚΠΔ)

Η ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων της, των συνεργατών και των πελατών της, οι οποίοι έχουν δώσει στην ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. τα προσωπικά τους δεδομένα οικειοθελώς και  κατόπιν ενημέρωσής τους, και η συναίνεσή  τους για την παροχή των δεδομένων τους στην ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. δίδεται αφού έχουν ενημερωθεί, έχει εκφραστεί με σαφήνεια, είτε από το ίδιο το πρόσωπο, ή μέσω ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο διαθέτει εξουσιοδότηση βάσει νόμου ή βάσει επαγγέλματος (απασχόλησης)  να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να τα υποβάλει  περαιτέρω προς την ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε: info@thamma.gr

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και προστατεύονται αναλόγως από την ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. περιλαμβάνουν:

 • Συνήθη προσωπικά δεδομένα – ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP).
 • Αριθμούς Δελτίων Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και λοιπούς αριθμούς ταυτοποίησής, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κτλ
 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή των εργαζομένων της ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.σε επαγγελματικές οργανώσεις, δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων ·
 • Δεδομένα από κάμερες ασφαλείας και συστήματα ελέγχου πρόσβασης.

Η ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο για τις ανάγκες εκπλήρωσης των επίσημων/ αντικειμενικών στόχων της. Οι επίσημοι στόχοι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. συνδέονται με:

 • Εργατικά θέματα,
 • Δραστηριότητες παραγωγής
 • Δραστηριότητες εμπορίου και πωλήσεων,
 • Δραστηριότητες διακίνησης προϊόντων,
 • Δραστηριότητες μάρκετινγκ,
 • Οικονομικά και λογιστική,
 • Δραστηριότητες ελέγχου,
 • Ασφάλεια και προστασία,
 • Νομικές Υπηρεσίες
 • Συνδεσιμότητα και υπηρεσίες πληροφορικής,
 • Άλλους εταιρικούς ή καθορισμένους από το νόμο σκοπούς.

Ο χρόνος  τήρησης προσωπικών δεδομένων για όλα τα εταιρικά συστήματα της ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. είναι έως και 12 μήνες μετά τη λήξη του διαστήματος τήρησης των δεδομένων  που ορίζεται από  το νόμο, ή 12 μήνες μετά την λήξη της εταιρικής ανάγκης ή του συγκεκριμένου λόγου για τον οποίο συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα. Η διαγραφή προσωπικών δεδομένων καταγράφεται με πρωτόκολλο.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679. Η Εταιρεία θα απαντήσει γραπτώς εντός μηνός σε κάθε γραπτή αξίωση που θα υποβληθεί στο info@thamma.gr σε σχέση με την τήρηση των ακόλουθων δικαιωμάτων που έχουν τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων:

Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Το δικαίωμα να γνωρίζουν τα υποκείμενα των δεδομένων ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα τους, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. Οι οργανισμοί που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα πρέπει να παρέχουν στα υποκείμενα σαφείς πληροφορίες σε απλή γλώσσα.

Δικαίωμα πρόσβασης: Το δικαίωμα να ζητήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός.

Δικαίωμα διόρθωσης: Το δικαίωμα να ζητήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Το δικαίωμα να ζητήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων τη διαγραφή προσωπικών τους δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχει πραγματοποιηθεί ανάκληση της συγκατάθεσής του υποκειμένου, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το δικαίωμα να ζητήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων τη μεταφορά των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω τα δεδομένα μεταφέρονται σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο(π.χ. XML, JSON, CSV, κ.λπ.)

Δικαίωμα εναντίωσης: Το δικαίωμα των υποκείμενων των δεδομένων να εναντιωθούν στην επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων από έναν οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.

Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Το δικαίωμα των υποκείμενων των δεδομένων να προβάλλουν αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που τα αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή τα επηρεάζει σημαντικά.

Στην ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για κατάρτιση προφίλ χρήστη (profiling) και δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Η ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ενημερώνει (με ανακοινώσεις αναρτημένες  σε ορατά σημεία των εγκαταστάσεών της  και με μήνυμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας) τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της ότι μπορεί να πραγματοποιείται βιντεοσκόπηση στις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε., και επιπλέον έλεγχος των παρεχόμενων από την ΘΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και εκτύπωσης (στα οποία περιλαμβάνονται: εταιρική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εταιρική κεντρική πρόσβαση εκτύπωσης, πρόσβαση σε εταιρικές συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, πρόσβαση σε εταιρικές συσκευές κινητών τηλεφώνων κτλ) προκειμένου να αποφευχθούν και να αποτραπούν κακές πρακτικές  χρήσης ή απάτες.